Galerii imagini

Curs CRFPA Călăraşi - Confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice

Autentificare utilizatori

CAPTCHA
Cod:
Imagine CAPTCHA
Introduceţi caracterele prezentate in imagine.

Noutăţi

Informaţi-vă asupra ultimilor noastre noutăţi!

Emite conţinut

Sondaj piaţa muncii

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” vă invită să participaţi, în cadrul Proiectului cu finanţare europeană „Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest”, la un sondaj de 7 întrebări...

citeşte mai mult...

Statistici

  • Afişări:5,480,823
  • Vizitatori unici:0
  • Utilizatori înregistraţi:240
  • Vizitatori neînregistraţi:64
  • IP-ul dvs. 3.237.97.64

Legislaţie pagina a 4-a

TITLUL VI
  Formarea profesionala
 
   
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale
 
   Art. 188. - (1) Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:
   a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
   b) obtinerea unei calificari profesionale;
   c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
   d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;
   e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
   f) prevenirea riscului somajului;
   g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.
   (2) Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.
   Art. 189. - Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:
   a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate;
   b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
   c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
   d) ucenicie organizata la locul de munca;
   e) formare individualizata;
   f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.
   Art. 190. - (1) Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:
   a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;
   b) cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.
   (2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, asigurata in conditiile alin. (1), se suporta de catre angajatori.
  Art. 191. - (1) Angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
 (2) Planul de formare profesionala elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate.
    (3) Salariatii au dreptul sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala.
   Art. 192. Abrogat prin punctul 62. din Ordonanta de urgenta nr. 65/2005 incepand cu 05.07.2005.
   Art. 193. - (1) Participarea la formare profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului.
   (2) Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.
   Art. 194. - (1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.
   (2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.
   (3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.
   Art. 195. - (1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 194 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.
    (2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.
   (3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.
   (4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
   Art. 196. - (1) In cazul in care salariatul este cel care are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, impreuna cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
   (2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulata de salariat potrivit alin. (1), in termen de 15 zile de la primirea solicitarii. Totodata angajatorul va decide cu privire la conditiile in care va permite salariatului participarea la forma de pregatire profesionala, inclusiv daca va suporta in totalitate sau in parte costul ocazionat de aceasta.
   Art. 197. - Salariatii care au incheiat un act aditional la contractul individual de munca cu privire la formarea profesionala pot primi in afara salariului corespunzator locului de munca si alte avantaje in natura pentru formarea profesionala.
 
   
CAPITOLUL II
  Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator
 
   Art. 198. - Sunt considerate contracte speciale de formare profesionala contractul de calificare profesionala si contractul de adaptare profesionala.
   Art. 199. - (1) Contractul de calificare profesionala este cel in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobandirea unei calificari profesionale.
   (2) Pot incheia contracte de calificare profesionala salariatii cu varsta minima de 16 ani impliniti, care nu au dobandit o calificare sau au dobandit o calificare ce nu le permite mentinerea locului de munca la acel angajator.
   (3) Contractul de calificare profesionala se incheie pentru o durata cuprinsa intre 6 luni si 2 ani.
   Art. 200. - (1) Pot incheia contracte de calificare profesionala numai angajatorii autorizati in acest sens de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
   (2) Procedura de autorizare, precum si modul de atestare a calificarii profesionale se stabilesc prin lege speciala.
   Art. 201. - (1) Contractul de adaptare profesionala se incheie in vederea adaptarii salariatilor debutanti la o functie noua, la un loc de munca nou sau in cadrul unui colectiv nou.
   (2) Contractul de adaptare profesionala se incheie o data cu incheierea contractului individual de munca sau, dupa caz, la debutul salariatului in functia noua, la locul de munca nou sau in colectivul nou, in conditiile legii.
   Art. 202. - (1) Contractul de adaptare profesionala este un contract incheiat pe durata determinata, ce nu poate fi mai mare de un an.
   (2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesionala salariatul poate fi supus unei evaluari in vederea stabilirii masurii in care acesta poate face fata functiei noi, locului de munca nou sau colectivului nou in care urmeaza sa presteze munca.
   Art. 203. - (1) Formarea profesionala la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de catre un formator.
   (2) Formatorul este numit de angajator dintre salariatii calificati, cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze formarea profesionala.
   (3) Un formator poate asigura formarea, in acelasi timp, pentru cel mult 3 salariati.
   (4) Exercitarea activitatii de formare profesionala se include in programul normal de lucru al formatorului.
   Art. 204. - (1) Formatorul are obligatia de a primi, de a ajuta, de a informa si de a indruma salariatul pe durata contractului special de formare profesionala si de a supraveghea indeplinirea atributiilor de serviciu corespunzatoare postului ocupat de salariatul in formare.
   (2) Formatorul asigura cooperarea cu alte organisme de formare si participa la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesionala.
 
   
CAPITOLUL III
  Contractul de ucenicie la locul de munca
 
   Art. 205. - (1) Ucenicia la locul de munca se organizeaza in baza contractului de ucenicie.
   (2) Contractul de ucenicie la locul de munca este contractul individual de munca de tip particular, in temeiul caruia:
   a) angajatorul persoana juridica sau persoana fizica se obliga ca, in afara platii unui salariu, sa asigure formarea profesionala a ucenicului intr-o meserie potrivit domeniului sau de activitate;
   b) ucenicul se obliga sa se formeze profesional si sa munceasca in subordinea angajatorului respectiv.
   (3) Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie pe durata determinata.
Art. 206. Abrogat prin punctul 65. din Ordonanta de urgenta nr. 65/2005 incepand cu 05.07.2005.
   Art. 207. - (1) Persoana incadrata in munca in baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.
   (2) Ucenicul beneficiaza de dispozitiile aplicabile celorlalti salariati, in masura in care ele nu sunt contrare celor specifice statutului sau.
Art. 208. Abrogat prin punctul 67. din Ordonanta de urgenta nr. 65/2005 incepand cu 05.07.2005.
   Art. 209. Abrogat prin punctul 68. din Ordonanta de urgenta nr. 65/2005 incepand cu 05.07.2005.
   Art. 210. Abrogat prin punctul 69. din Ordonanta de urgenta nr. 65/2005 incepand cu 05.07.2005.
   Art. 211. Abrogat prin punctul 70. din Ordonanta de urgenta nr. 65/2005 incepand cu 05.07.2005.
   Art. 212. Abrogat prin punctul 71. din Ordonanta de urgenta nr. 65/2005 incepand cu 05.07.2005.
   Art. 213. - Organizarea, desfasurarea si controlul activitatii de ucenicie se reglementeaza prin lege speciala.
 
TITLUL VII
  Dialogul social
 
   
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale
 
   Art. 214. - Pentru asigurarea climatului de stabilitate si pace sociala, prin lege sunt reglementate modalitatile de consultari si dialog permanent intre partenerii sociali.
   Art. 215. - (1) Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national.
   (2) Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se stabilesc prin lege speciala.
   Art. 216. - In cadrul ministerelor si prefecturilor functioneaza, in conditiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, intre administratia publica, sindicate si patronat.
 
   
CAPITOLUL II
  Sindicatele
 
   Art. 217. - (1) Sindicatele, federatiile si confederatiile sindicale, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite de catre salariati pe baza dreptului de libera asociere, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.
   (2) Constituirea, organizarea si functionarea sindicatelor se reglementeaza prin lege.
Art. 218. - Sindicatele participa prin reprezentantii proprii, in conditiile legii, la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la tratative sau acorduri cu autoritatile publice si cu patronatele, precum si in structurile specifice dialogului social.
   Art. 219. - Sindicatele se pot asocia in mod liber, in conditiile legii, in federatii, confederatii sau uniuni teritoriale.
   Art. 220. - Exercitiul dreptului sindical al salariatilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor si libertatilor garantate prin Constitutie si in conformitate cu dispozitiile prezentului cod si ale legilor speciale.
   Art. 221. - (1) Este interzisa orice interventie a autoritatilor publice de natura a limita drepturile sindicale sau a le impiedica exercitarea lor legala.
   (2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinta al patronilor sau al organizatiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentantii sau membrii lor, in constituirea organizatiilor sindicale sau in exercitarea drepturilor lor.
   Art. 222. - La cererea membrilor lor, sindicatele pot sa ii reprezinte pe acestia in cadrul conflictelor de munca, in conditiile legii.
   Art. 223. - (1) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.
   (2) Pe toata durata exercitarii mandatului, reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate.
    (3) Alte masuri de protectie a celor alesi in organele de conducere ale sindicatelor sunt prevazute in legi speciale si in contractul colectiv de munca aplicabil.
 
   
CAPITOLUL III
  Reprezentantii salariatilor
 
   Art. 224. - (1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.
    (2) Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor.
   (3) Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.
   Art. 225. - (1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au capacitate deplina de exercitiu.
 (2) Abrogat prin punctul 81. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   (3) Numarul de reprezentanti alesi ai salariatilor se stabileste de comun acord cu angajatorul, in raport cu numarul de salariati ai acestuia.
   (4) Durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare de 2 ani.
   Art. 226. - Reprezentantii salariatilor au urmatoarele atributii principale:
   a) sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu regulamentul intern;
   b) sa participe la elaborarea regulamentului intern;
   c) sa promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu, conditii de munca, timp de munca si timp de odihna, stabilitate in munca, precum si orice alte interese profesionale, economice si sociale legate de relatiile de munca;
   d) sa sesizeze inspectoratul de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil.
   e) sa negocieze contractul colectiv de munca, in conditiile legii.
   Art. 227. - Atributiile reprezentantilor salariatilor, modul de indeplinire a acestora, precum si durata si limitele mandatului lor se stabilesc in cadrul adunarii generale a salariatilor, in conditiile legii.
   Art. 228. - Numarul de ore in cadrul programului normal de lucru pentru reprezentantii salariatilor destinat in vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin negociere directa cu conducerea unitatii.
   Art. 229. - Pe toata durata exercitarii mandatului, reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati.
 
CAPITOLUL IV
  Patronatul
 
   Art. 230. - (1) Patronatele, denumite si organizatii de angajatori, constituite in conditiile legii, sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.
   (2) Angajatorii se pot asocia in federatii si/sau confederatii ori alte structuri asociative, conform legii.
Art. 231. Abrogat prin punctul 86. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 232. Abrogat prin punctul 86. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 233. Abrogat prin punctul 86. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 234. Abrogat prin punctul 86. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 235. - Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor, precum si exercitarea drepturilor si obligatiilor acestora sunt reglementate prin lege speciala.
  
TITLUL VIII
  Contractele colective de munca
 
   Art. 236. - (1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
   (2) Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.
   (3) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.
   (4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor.
   Art. 237. - Partile, reprezentarea acestora, precum si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca sunt stabilite potrivit legii.
   Art. 238. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 239. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 240. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 241. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 242. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 243. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 244. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 245. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 246. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   Art. 247. Abrogat prin punctul 90. din Legea nr. 40/2011 incepand cu 30.04.2011.
   
TITLUL IX
  Conflictele de munca
 
   
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale
 
   Art. 248. - Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca.
   Art. 249. - Procedura de solutionare a conflictelor de munca se stabileste prin lege speciala.
 
   
CAPITOLUL II
  Greva
 
   Art. 250. - Salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale.
   Art. 251. - (1) Greva reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
   (2) Participarea salariatilor la greva este libera. Nici un salariat nu poate fi constrans sa participe sau sa nu participe la o greva.
   (3) Limitarea sau interzicerea dreptului la greva poate interveni numai in cazurile si pentru categoriile de salariati prevazute expres de lege.
   Art. 252. - Participarea la greva, precum si organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezinta o incalcare a obligatiilor salariatilor si nu pot avea drept consecinta sanctionarea disciplinara a salariatilor grevisti sau a organizatorilor grevei.
   Art. 253. - Modul de exercitare a dreptului de greva, organizarea, declansarea si desfasurarea grevei, procedurile prealabile declansarii grevei, suspendarea si incetarea grevei, precum si orice alte aspecte legate de greva se reglementeaza prin lege speciala.
 
   
TITLUL X
  Inspectia Muncii
 
   Art. 254. - Aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca este supusa controlului Inspectiei Muncii, ca organism specializat al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
   Art. 255. - Inspectia Muncii are in subordine inspectorate teritoriale de munca, organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.
   Art. 256. - Infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii sunt reglementate prin lege speciala.
   Art. 2561. - Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, in cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, inspectorii de munca vor completa registrul unic de control dupa efectuarea controlului.
 
 

< pagina precedenta      pagina urmatoare >